CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco – mã chứng khoán PAC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016.

Không ngoài dự đoán của nhiều nhà đầu tư, tình trạng ngập lụt hồi quý 3, quý 4 đã giúp Pinaco có 2 quý liên tiếp kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Tính riêng quý 4/2016, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 603,32 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, bên cạnh đó, giá vốn hàng bán lại giảm được 3%, nên riêng lợi nhuận thuần đạt 157 tỷ đồng, gần gấp đôi quý 4/2015.

Doanh thu tài chính đạt 8,2 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng chi phí tài chính cũng tăng mạnh thêm 8,7 tỷ đồng, lên 12,16 tỷ đồng. Trong tổng số hơn 12 tỷ đồng chi phí tài chính chỉ có hơn 3,7 tỷ đồng chi trả lãi tiền vay, còn lại là lỗ chênh lệch tỷ giá và lỗ do đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, cả tháng Pinaco chi hết 73,8 tỷ đồng chi phí bán hàng và 24,7 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp trong khi quý 4/2015 chi tương ứng 37,5 tỷ đồng và 10,4 tỷ đồng.

Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế cả quý còn 55 tỷ đồng, vẫn tăng 60% so với quý 4/2015. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 39,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2016, Pinaco đạt 2.291 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với năm 2015 nhưng mới chỉ hoàn thành 94% kế hoạch cả năm. Cơ cấu doanh thu của Pinaco gồm hàng bán trong nước đạt khoảng 1.858 tỷ đồng, còn khoảng 436 tỷ đồng thu về từ xuất khẩu. Lợi nhuận trước thuế thu về 160 tỷ đồng, vượt 23% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (130 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 121,3 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với năm 2015.

Lượng hàng tồn kho cuối năm còn 562 tỷ đồng, tăng 125 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và chậm luân chuyển công cụ dụng cụ thêm 25 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn trên 90 tỷ đồng.