Ông Đặng Anh Võ, giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận trong việc này đã làm chưa đúng. Theo quy định, người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Công ty sẽ thu hồi các quyết định sa thải và xử lý lại cho đúng quy định.